Clamp Book گیره کتاب

در کشوی میز توالت همه شما گیره‌های سر کوچک با یک گل یا طرح بامزه روی آن پیدا می‌شود. این گیره‌ها جان می‌دهد برای استفاده به جای نشانه کتاب. فقط توجه کنید باید از گیره‌هایی استفاده کنید که کاملا صاف باشند تا کتاب شما را خراب نکنند. وقتی کتاب را می‌بندید، این گیره‌ها منظره زیبایی به وجود می‌آورند.