11 تزیین پول با اریگامی

تزیین پول با اریگامی

11 تزیین پول با اریگامی

برای تزیین پول برای کادو دادن یا عیدی یا شاباش میتونین از روش اریگامی پول استفاده کنین که در اینجا یک مدل تزیین پول به شکل گل را بهتون آموزش میدیم

21 تزیین پول با اریگامی

31 تزیین پول با اریگامی

41 تزیین پول با اریگامی

51 تزیین پول با اریگامی

61 تزیین پول با اریگامی

71 تزیین پول با اریگامی

81 تزیین پول با اریگامی

91 تزیین پول با اریگامی

101 تزیین پول با اریگامی

111 تزیین پول با اریگامی