Pencil box جامدادی زیپی

جامدادی زیپی

Pencil box جامدادی زیپی

این جامدادی زیپی تنها از زیپ ساخته می شود.برای برداشتن مداد و خودکار خود می توانید یکی ا ز زیپ های آن را باز کنید.ساخت این کاردستی بسیار آسان و جالب است.

مرحله ی اول

Pencil box 1 جامدادی زیپی

چند عدد زیپ تهیه کنید.من برای ساخت این جامدادی از ده زیپ استفاده کردم،اما شما می توانید از زیپ های بیشتری استفاده کنید.

مرحله ی دوم

Pencil box 2 جامدادی زیپی

تنها کاری که باید در این مرحله انجام داد، قراردادن زیپ ها کنار هم و دوختن آن ها است.

مرحله ی سوم

Pencil box 3 جامدادی زیپی

تمام تکه ها را به هم بدوزید.
دوباره اطمینان حاصل کنید،زمانیکه شما زیپ ها را به هم می دوزید آن ها به صورت مرتب درکنار هم قرار می گیرند.
نتایج باید شبیه دو تصویر بالا باشد.

مرحله ی چهارم

Pencil box 4 جامدادی زیپی

در این مرحله باید از زیپ ها شکل استوانه ای بسازید.برای انجام این کار دو زیپ انتهایی را به هم بدوزید.

مرحله ی پنجم

Pencil box 5 جامدادی زیپی

دستتان را روی جامدادی استوانه ای قرار دهید تا جامدادی روی زمین پهن شود و زیپ ها به صورت جفتی روبروی هم قرار گیرند.
دو قسمت بالای جامدادی زیپی را بدوزید.در این مرحله کار دوخت شما به پایان می رسد.

مرحله ی ششم

Pencil box جامدادی زیپی

یکی از زیپ ها را باز کنید و جامدادی را پشت و رو کنید تا تمام تکه های دوخته شده به سمت داخل قرار گیرند.

این جامدادی می تواند هدیه ی بسیار زیبایی برای دوستانتان باشد.