pocket money 11 آموزش تزئین پاکت پول یا پاکت نامه

طرز ساخت پاک برای پول یا کارت پستال با استفاده از کاغذهای رنگی

pocket money 1 آموزش تزئین پاکت پول یا پاکت نامه

مراحل ساخت پاکت پول :
از یک کاغذ مربع استفاده کنید و دو زاویه روبرویی را روی هم قرار دهید
pocket money 2 آموزش تزئین پاکت پول یا پاکت نامه
تا به شکل مثلث دربیاید (مطابق شکل زیر)

pocket money 3 آموزش تزئین پاکت پول یا پاکت نامه

لبه رویی را مطابق شکل روی ضلع روبرویی تا بزنید

pocket money 4 آموزش تزئین پاکت پول یا پاکت نامه

گوشه سمت راست (زاویه کناری) را مطابق شکل تا بزنید

pocket money 5 آموزش تزئین پاکت پول یا پاکت نامه

زاویه دیگر را هم مثل زاویه قبلی تا بزنید

pocket money 6 آموزش تزئین پاکت پول یا پاکت نامه

زاویه ی تشکیل شده بر روی پاکت را از مرکز پاکت تا کنید

pocket money 7 آموزش تزئین پاکت پول یا پاکت نامه

زاویه را به آرامی باز کنید مطابق شکل و آن را دوباره تا بزنید تا شکل لوزی شود

pocket money 8 آموزش تزئین پاکت پول یا پاکت نامه

زاویه شبیه به لوزی شد

pocket money 9 آموزش تزئین پاکت پول یا پاکت نامه

pocket money 10 آموزش تزئین پاکت پول یا پاکت نامه

در پاکت را دورن این لوزی قرار دهید تا بسته شود

pocket money 11 آموزش تزئین پاکت پول یا پاکت نامه

پاکت پول شما آماده است